shutterstock_152924834

خدمات ترجمه شفاهی حقوقی

پوشش همه زبانها در سراسر بریتانیا توسط مترجمین ثبت شده در لیست NRPSI . پروسه کارآمد و ساده رزرو کردن مترجمان. مترجمین ما در دادگاه، قرارهای درمانی و قرارهای رسمی حضور خواهند یافت، مترجم صلاحیتدار مورد نظرتان را امروز رزرو کنید. Read More

call-person

خدمات ترجمه کتبی حقوقی

ما خدمات ترجمه حرفه ای و کارآمد برای بخش حقوقی فراهم میکنیم. ما انواع اسناد قانونی را برای مراجعین معتبر ترجمه نموده و همراه تصدیق نامه کارشناس رسمی و تاییدیه اظهارنامه برایتان ارسال میکنیم. Read more

shutterstock_159559421

خدمات آظهارات شاهد

تیم مجرب ما به نمایندگی از جانب تعدادی از وکلا اظهارات شاهد را در سرتاسر بریتانیا تکمیل میکند. گزارشات فراهم شده توسط ما در انطباق با CPR بوده و کارشناسان ما اظهارت مکتوب دقیق وجامع را با عطف توجه به جزئیات آن فراهم میکنند. Read More