shutterstock_152924834

خدمات ترجمانی قانونی:

ترجمانهای ثبت شده با NRPSI همه زبانها را در طول وعرض بریتانیا پوشش می کنند. عملیه ریزرف نمودن ساده و بی تکلیف می باشد. ترجمانهای ما در محکمه ، اپاینتمینتهای طبی، و اپاینتمینتها عادی انجام وظیفه می نمایند. همین امروز ترجمان اهل و باکفایت خود را ریزرف نمایید. Read More

call-person

خدمت ترجمه قانونی:

ما برای سکتور قانونی خدمت مسلکی و بدون خلل ترجمه را تقدیم می نماییم. ما انواع مختلف اسناد قانونی را برای مشتریان خود ترجمه می کنیم و همیش تصدیق و تاید مترجم اهل و سندیافته را با ترجمه یکجا تقدیم می کنیم. Read More

shutterstock_159559421

خدمت اطهاریه شاهدی:

تیم مجرب ما در طول وعرض بریتانیا به نمایندګی تعداد زیاد وکیلها اظهاریه های شاهدی را تهیه می نمایند. ګزارشهای ما مطابق با CRP می باشند و متخصصان ما با بذل توجه به تفصیل ،اظهاریه های مفصل و جامع را می ګیرند. Read More